Shell Script to stop DLink PCI wireless lan card DWL 520 (Debian Linux)

in Categories Script last updated April 10, 2008

Shell Script to start DLink PCL wireless lan card 520 / 510

in Categories Script last updated April 10, 2008